BT-150 型号微型折边机的操作程序操作面板:

  >> 100 个程序,可以立即存储或调用
        多达 25 个程序段

  >> 可以直接编程或从外部编程
  >> 设有 USB/Ethernet 接口
  >> 可以无限制次数存储或调用程序
[打印本页]

  
 
 

(c) p3systems